Na Telefononi: +355 68 20 30 420

    You are here

    • You are here:
    • Home > Lajmërime & Cështje Ligjore

Lajmërime & Cështje Ligjore

BOTIMI 04/14 | PRILL | 2014 - LEGJISLACION NE FUSHEN E TAKSAVE

Deklarata Individuale vjetore e te Ardhurave

Me ndryshimet e ligjit per Tatimin mbi te Ardhurat te bera ne vitin 2012 , afati i deklarimit te te Ardhurave Individuale Vjetore dhe pageses se tatimit per vitin 2013 eshte 30 Prill 2014.

Më Shumë

BOTIMI 02/14 | SHKURT | 2014 - LEGJISLACION NE FUSHEN E TAKSAVE

Udhëzim Nr.2, datë 17.1.2014 Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.26, datë 4.9.2008 “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar.

Taksa për benzinën dhe gazoilin

Rritet taksa për benzinën dhe gazoilin, ishte 7 lekë/Litër bëhet 17 lekë/Litër.

Më Shumë

BOTIMI 01/14 | JANAR | 2014 - PAKETA FISKALE

Ligjet e paketes se re fiskale miratuar nga Parlamenti i Republikes se Shqiperse ne date 28 Dhjetor 2013 gjenden te publikuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 203 te dates 30.12.2013 dhe te cilet do te shtrijne efektet e tyre ligjore duke filluar nga data 1 Janar 2014.

Më Shumë

Pages