Na Telefononi: +355 68 20 30 420

    You are here

Regjime tatimore dhe impakti fiskal

Në mjedisin ekonomik gjithnjë në ndryshim, regjimet tatimore gjithashtu evoluojnë në mënyrë të ngjashme. Tregtia ndërkombëtare gjithashtu krijon çështje tatimore komplekse të cilat kërkojnë nga kompanitë që të thellojnë njohuritë e tyre në kompleksitetin e  ligjeve mbi taksat.

Kemi ofruar këshillim mbi fushën fiskale duke mbuluar spektrin e plotë të çështjeve tatimore në rang kombëtar dhe ndërkombëtar. Ekipi ynë në këtë fushë punon me klientë nga një gamë e gjerë sektorësh për t’i dhënë zgjidhje problematikave me të cilat ata mund të përballen në këtë fushë.

Praktikat tona përfshijnë:

  • Këshillim për taksat e zbatueshme në nivel lokal dhe kombëtar;
  • Opinione ligjore dhe interpretim legjislacioni në lidhje me përjashtimet;
  • Çështjet lidhur me zbatimin e Tatimit në Burim;
  • Taksa mbi infrastrukturën dhe pasuritë e paluajtshme;
  • Çështjet në lidhje me Marrëveshjet për shmangien e taksimit të dyfishtë;
  • Zbatimi i akcizave dhe përjashtimet;
  • Ndjekja e vlerësimit tatimor në rrugë administrative dhe në procedime gjyqësore.